Open Brief van de MR aan het team van de Emmaschool

Open Brief

Aan: directie en docenten van de OBS Emmaschool

Assen, 29 juni 2015

Beste mensen,

Als medezeggenschapsraad bemoeien wij ons gevraagd en af en toe ongevraagd, met tal van zaken binnen de Emmaschool. Dat doen we graag en met enthousiasme vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van de school en de opleiding van onze kinderen.

Een van de taken die wij hebben is het verlenen van instemming met het jaarplan voor de Emmaschool. Hierin staan de activiteiten voor het komende schooljaar als concrete uitwerking van het meerjaren beleidsplan.

Op 28 mei heeft de MR wederom haar instemming verleend met de plannen van de Emmaschool voor de komende 5 jaar en op 29 juni voorlopig met schooljaarplan voor het komende schooljaar. Dat leek de MR ook een goed moment eens stil te staan bij de prachtige resultaten van afgelopen periode.

Ik citeer daarvoor graag het schooljaarplan:

In de afgelopen vier jaren heeft de Emmaschool hard gewerkt aan de doelstellingen in het Schoolplan 2011-2015. Dit heeft geresulteerd in het behalen van 95% van de doelstellingen. In de diverse schooljaarplannen zijn de doelstellingen besproken en geëvalueerd. Ook zijn onderstaande landelijke en provinciale keurmerken behaald:

  • Early Bird (drie sterren) Het Keurmerk voor kwalitatief goed onderwijs in het Engels
  • Certificaat Wetenschap en Techniek
  • Herindicatie Drents Verkeersveiligheidslabel
  • Vignet Gezonde School, onderdeel sociaal emotioneel
  • Deelnemer Traject Excellente Scholen in Drenthe

 

  • Erkend leerbedrijf Calibris 

Deze klinkende resultaten worden vaak afgedaan als “dat hoort bij ons werk” of “daar worden we voor betaald”. Dat mag zo zijn en ook passen bij de spreekwoordelijke Noord Nederlandse Nuchterheid. Het weerhoudt ons vaak ook om gepast trots te zijn op de resultaten die we boeken door de inspanning van velen maar toch vooral door de dagelijkse inspanning van docenten en directie.

Reden waarom de MR bij deze docenten en directie uitdrukkelijk wil bedanken voor haar inspanningen en wil complimenteren met de behaalde resultaten in de afgelopen periode. Tevens willen wij graag ons vertrouwen uitspreken in de realisering van de ambities in het voorliggende jaar- en meerjarenplan en wensen jullie een welverdiende zomervakantie.

Met vriendelijke groet,

Arjen Kootstra
Voorzitter MR

mr