Werkgroep Schooltijden

Het onderwerp schooltijden is besproken in de afgelopen MR-vergadering. Er is al langere tijd een werkgroep bezig om te kijken of er voor de Emmaschool voordelen zijn om andere schooltijden te gaan hanteren. Dat kan gaan om het doen van kleine aanpassingen op de huidige schooltijden, het invoeren van een ‘5 gelijke dagen model’ met lange of korte middagpauze of een continurooster. Zowel binnen de werkgroep, de MR als het personeelsoverleg zijn meerdere varianten via meerdere invalshoeken aan de orde geweest. Het belang van het kind, de school, de leraren, de ouders zijn besproken.

Duidelijk is dat er binnen het personeel geen draagvlak is voor een continurooster met bijbehorende korte pauze (30 minuten of twee keer 15 minuten tussen 10.00 en 14.00 uur). De pauzeroosters voor de kinderen en de leerkrachten kunnen niet gemaakt worden met het aantal personeelsleden dat op school aanwezig is. Ook vindt het team dat de ruimte die kinderen nodig hebben om rustig te eten of te spelen op het plein onvoldoende is binnen het continurooster. De Wet Medezeggenschap Scholen geeft aan dat het team instemmingsbevoegdheid heeft over een verandering in de werk- en rusttijdenregeling en daar is op dit moment geen draagvlak voor. Dit is ook de reden waarom het continurooster niet als keuze wordt voorgelegd aan de ouders.

De werkgroep Schooltijden zal op grond van alle informatie voor de zomer nog met een nieuw voorstel komen. Zodra dit voorstel ter instemming aan de MR zal worden voorgelegd, zal de MR een raadpleging onder ouders organiseren ter voorbereiding op haar besluitvorming.

schooltijden