Eindtoets Engels voor kinderen groep 8 Emmaschool

In opdracht van het EP-Nuffic ontwikkelt Bureau ICE de eerste Eindtoets Engels die vanaf 23 mei 2016 afgenomen kan worden.

Met deze eindtoets creëren we een meetmoment voor het bepalen van de uitstroomniveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs te realiseren. Reden van deze aanbesteding ligt met name bij leerlingen uit het vroegtijdig vreemde talenonderwijs (vvto). Zij beschikken vaak over een hoger niveau Engels dan leerlingen uit het regulier basisonderwijs, maar volgen hetzelfde traject zodra ze samenkomen op het voortgezet onderwijs. Niet alleen de niveaus van vvto-leerlingen ten opzichte van de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs verschillen, ook de niveaus binnen het regulier basisonderwijs zijn niet gelijk. De toets kan worden ingezet om te bepalen welk ERK-niveau (Europees Referentie Kader) de leerlingen beheersen.

ERK is de afkorting van Europees Referentiekader, in het Engels Common European Framework of Reference. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. Het ERK onderscheidt zes niveaus, die je in het volgende schema kunt samenvatten: A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de ‘near native speaker’ met een academisch denkniveau. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens voor de moderne vreemde talen worden getoetst.

We doen deze Eindtoets in groep 8 vanaf 23 mei tot en met 30 mei. Kinderen krijgen dan een digitale luister– en leestoets en het duurt ongeveer twee keer 45 minuten.

Op basis van de uitkomsten gaan we bekijken of we deze toets jaarlijks gaan doen. Wanneer alle kinderen de toets hebben gemaakt, dan krijgt iedereen het resultaat mee naar huis.

early bird