Enquête Schooltijden

De directie heeft, in samenspraak met het team en de MR van de Emmaschool, dit schooljaar gebruikt om in kaart te brengen of de schooltijden zouden moeten veranderen.

Waarom is dit onderzocht ?

Er vindt landelijk een bezinning plaats over schooltijden. De aanleiding daarvoor is een aantal ontwikkelingen en overwegingen zoals:

 • Veel ouders werken beiden
 • Het tekort aan personeel en vrijwilligers voor (in)formele opvang
 • De toegenomen vraag naar tussen- en naschoolse opvang

De overheid heeft de regels versoepeld waardoor er meer mogelijkheden zijn. De huidige schooltijden zijn veelal bijna vanzelfsprekend en bestaan uit een ochtenddeel- middagpauze- middagdeel met een vrije woensdagmiddag, vaak met andere tijden voor de jongste kinderen.

De werkgroep Schooltijden heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om andere schooltijden te gaan hanteren. Dat kan gaan om het doen van kleine aanpassingen op de huidige schooltijden, het invoeren van een 5 gelijke dagen model met lange of korte middagpauze of een continurooster. Zowel binnen de werkgroep, de MR, als het personeelsoverleg zijn meerdere varianten vanuit meerdere invalshoeken aan de orde geweest. Het belang van het kind, de school, de leraren, de ouders zijn besproken.

Duidelijk is dat er binnen het personeel geen draagvlak is voor een continurooster en bijbehorende korte pauze (30 minuten of twee keer 15 minuten tussen 10.00 en 14.00 uur). De pauzeroosters voor de kinderen en de leerkrachten kunnen niet gemaakt worden met het aantal personeelsleden dat op school aanwezig is. Ook vindt het team dat de ruimte die kinderen nodig hebben om rustig te eten of te spelen op het plein onvoldoende is binnen het continurooster. De Wet Medezeggenschap Scholen geeft aan dat het team instemmingsbevoegdheid heeft over een verandering in de werk- en rusttijdenregeling en daar is op dit moment geen draagvlak voor. Dit is ook de reden waarom het continurooster niet als keuze wordt voorgelegd aan de ouders.

Welke modellen zijn wel mogelijk:

 • Niets wijzigen aan de huidige schooltijden
  • Dezelfde schooltijden behouden
  • Verschillende eindtijden op woensdagmiddag: groep 1-2 om 12.00 en de andere groepen om 12.15 uur.
  • 90 minuten pauze tussen de middag
  • Groep 1 dinsdagmiddag niet naar school
  • Op school blijft tussenschoolse opvang mogelijk
 • Een kleine aanpassingen van de huidige schooltijden
   • Gelijke eindtijd op woensdag bv 12.00 of 12.15 uur
   • Groep 1 dinsdagmiddag naar school
   • 90 minuten pauze tussen de middag
   • Op school blijft tussenschoolse opvang mogelijk
 • Vijf gelijke dagen voor alle groepen
  • Kortere middagpauze van bv 60 of 75 minuten
  • Alle dagen om dezelfde tijd vrij voor alle kinderen, bijvoorbeeld 14.00, 14.15 of 14.30 vrij
  • Eerder beginnen om bv 8.15 uur
  • Kinderen kunnen tussen de middag naar huis
  • Op school blijft tussenschoolse opvang mogelijk
 • Vier gelijke dagen voor alle groepen met een vrije middag (bv woensdag of vrijdag)
   • Kortere middagpauze van bv 60 of 75 minuten
   • Eerder vrij bv 14.30 of 14.45
   • Woensdag- of vrijdagmiddag vrij voor alle groepen
   • Eerder beginnen om bv 8.15 uur
   • Kinderen kunnen tussen de middag naar huis
   • Op school blijft tussenschoolse opvang mogelijk

De enquête

 • Op de Emmaschool vindt de eerste enquête plaats in juni 2016. Elk gezin krijgt één enquêteformulier, onafhankelijk van het aantal kinderen op de Emmaschool.
 • In de eerste fase worden bovengenoemde opties aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 1 t/m 6 en van ingeschreven 3-jarigen voorgelegd door middel van een eerste enquête. Op basis van de uitslag wordt in de tweede fase een uitwerking gemaakt. Deze brief gaat met de jongste kinderen mee.
 • De enquête wordt niet verstrekt aan ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 en 8, omdat zij niet meer te maken krijgen met andere schooltijden.
 • Na de zomervakantie volgt de uitwerking van deze enquête en mogelijk volgt er een tweede enquête.
 • Er moet een groot draagvlak zijn voor een besluit. Als de uitslag van de eerste enquête betekent dat er verandering gewenst is, zal er een nadere uitwerking plaatsvinden. Voor de eerste enquête moet er een minimale respons zijn van 60 % van de ouders, waarvan 50% of meer aangeeft een wijziging te willen van de huidige schooltijden.
 • Het streven is om in december 2016 een besluit te nemen over de schooltijden vanaf het schooljaar 2017-2018.
 • De besluitvorming vindt plaats in de medezeggenschapsraad en de oudergeleding heeft instemmingsrecht.
 • Na afronding van de procedure met welk besluit dan ook, kan het onderwerp schooltijden pas na vier jaar weer in een procedure gestart worden. Hiervoor wordt gekozen in verband met de continuïteit.

Wij hopen dat wij u door deze informatie duidelijk hebben kunnen maken wat de verschillende mogelijkheden zijn en hoe we aan mogelijk andere schooltijden op de Emmaschool vorm willen geven. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Han Sijbring
directeur obs Emmaschool
schooltijden2