Hoogbegaafdheid

Aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer-of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De Emmaschool hanteert het Sidi-protocol om te signaleren of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen. Een leerkracht uit het team is opgeleid als specialist Hoogbegaafdheid. Zij coördineert het Sidi-protocol en pluswerk, dat in de groep, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, wordt uitgevoerd. Regelmatig hebben de kinderen een evaluatiemoment met deze coördinator.

Extra uitdaging met Levelwerk en Levelspel

Op onze school wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben ‘Levelwerk’ en ‘Levelspel (groep 1/2)’ aangeboden. Dit is een leerlijn voor intelligente en (hoog-)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Er wordt gestreefd naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn voor rekenen en Nederlands en een aanvullende verrijkingslijn.

Uitdaging in bovenschoolse plusklas

Plateau Openbaar Onderwijs Assen organeen bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de Emmaschool om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De bovenschoolse plusklas wordt georganiseerd door een werkgroep. Als kinderen die aan de criteria voor de plusklas voldoen, worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt op dinsdag- of donderdagmiddag les op een van de Plateau-scholen of op het Dr. Nassau College Quintus. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op hun eigen school ook verder werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Doelstellingen voor hoogbegaafde leerlingen:

• Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
• Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
• Werken op hun eigen niveau
• Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
• Uitdaging in werkopdrachten
• Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
• Leren samenwerken met anderen
• Leren structureren van het werk
• Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
• Meer uitdagende leerstof
• Een hoger abstractieniveau
• Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
• Vakgebieden in samenhang aanbieden
• Variatie in aanbod
• Aansluiten bij de interesse van de leerling