OR

De Emmaschool heeft een ouderraad (OR) die een groot aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten aanstuurt, coördineert en stimuleert. Zo is de OR betrokken bij zeer uiteenlopende zaken als: overblijf, oversteek, bibliotheek, documentatiecentrum, Sinterklaas- en Kerstviering, andere festiviteiten, culturele activiteiten, sportevenementen, schoolkrant en hoofdluiscontrole. De uitvoering hiervan wordt verzorgd door afzonderlijke commissies. Hierin kunnen zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. Via een contactpersoon onderhouden deze commissies nauw contact met de OR. Bijna alle activiteiten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd uit de ouderbijdragen, die door de OR worden beheerd. Verder kan de OR de Medezeggenschapsraad (MR) adviseren. De OR houdt zich niet bezig met bestuurlijke aspecten, maar richt zich vooral op het mogelijk maken en organiseren van activiteiten die alle leerlingen van de school ten goede komen.

Samenstelling:

Jorinde Hofstra Voorzitter j-elting@home.nl
Gaby Hemmes-Brandtner Secretaris gaby_brandtner@Hotmail.com
Anita Thies Penning-meester info@anitathies.nl
Sandra Passial Tony Nijenhuis Rita Emmens
Roelina Fluks Event Manager roelina@emmaschool-assen.nl

Taakverdeling binnen de OR (naast DB):

 

Sinterklaas
Kerst
Goede doel
Cultuur
Avond4daagse
Klassenouders
Sport
Attenties
Contacten MR
Oversteek
Kriebelcontrole

 

Vergaderingen en onderwerpen:

Jaarverslag OR 2016-2017

Rooster van aftreden:

Naam Jaar toetreding Aftredend – herkiesbaar Aftredend
september-10 september-12
September-13 september-15
September-13 september-15
September-13 september-15
Sandra September-15 september-17 september-19
Rita September -15 September- 17 September 19

 

Het declaratieformulier van de Ouderraad vindt u hier: Download

De brief voor de betaling van de ouderbijdrage en het schoolreisgeld vindt u hier

Het bankrekeningnummer is NL37 Rabo 0117 8878 54  t.n.v. OV OBS Emmaschool te Assen (o.v.v. naam en klas van uw kind(eren)).