Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids van de Emmaschool kunt u hieronder downloaden. De papieren versie kunt u aanvragen via info@emmaschool-assen.nl of 0592-820640.

Schoolgids 2017-2018

Hieronder vindt u een verkorte versie van de schoolgids in een leesbare folder.

Folder Kindcentrum Emmaschool
Folder Emma School English version

Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs per augustus 2014 zijn scholen verplicht een keer per vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen (Wet op het Primair Onderwijs, artikel 8, lid 5 en Wet op de Expertisecentra, artikel 11, lid 2). Binnen Plateau is er voor gekozen om het schoolondersteuningsprofiel jaarlijks op te stellen om de gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Dit schoolondersteuningsprofiel beschrijft de voorzieningen die zijn getroffen of kunnen worden getroffen voor leerlingen die ondersteuning behoeven. Het bevoegd gezag stelt ieder schooljaar het schoolondersteuningsprofiel vast. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht.

Het schoolondersteuningsprofiel kan worden gezien als een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouders, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn. Het schoolondersteuningsprofiel heeft een functie bij de uitvoering van de zorgplicht van schoolbesturen en bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van de nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de regio.

In het kader van passend onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Het samenwerkingsverband kiest er voor om toe te werken naar een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning. Deze keuze sluit aan bij de uitgangspunten van het samenwerkingsverband om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden te beleggen bij de schoolbesturen en zoveel mogelijk middelen in te zetten op schoolniveau. Een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning betekent dat scholen veel kunnen bieden aan kinderen. Zij hoeven dit niet allemaal zelf te doen; scholen kunnen externen inschakelen om de benodigde ondersteuning (op school) te realiseren.

Extra ondersteuning is ondersteuning die het niveau van basisondersteuning overstijgt. Uitgaande van een hoog niveau van basisondersteuning, kent het samenwerkingsverband een beperkt aantal mogelijkheden voor extra ondersteuning. Van extra ondersteuning is in ons samenwerkingsverband sprake als kinderen deelnemen aan speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4 of als kinderen ondersteuning nodig hebben, die de expertise en mogelijkheden van speciaal onderwijs cluster 3 en 4 overstijgt [1].

[1] Bron: Ondersteuningsplan 2014- 2018, P.O. 22-01, maart 2015.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel van de Emmaschool.