Visie op onderwijs

De visie voor de school is in 2015 opnieuw en als volgt geformuleerd.

De Emmaschool is een openbare basisschool, waar iedereen welkom is met respect voor ieders culturele – en levensbeschouwelijke achtergrond. De school staat middenin de steeds veranderende samenleving en wil een effectieve en modern-klassikale school zijn. De kinderen leren op basis van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen en kunnen zich voorbereiden op deelname aan onze internationale samenleving. Wij streven er naar hen optimaal te begeleiden en te stimuleren op cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Ze kunnen hun vaardigheden verder ontwikkelen door middel van samenwerken en probleemoplossend leren. Wij staan open voor innovaties, die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen en werken samen met ouders en andere professionals in het belang van onze kinderen.

Bovenstaande visie wordt samengevat in de volgende ambities:

1. Wij bieden onze kinderen een veilige, stimulerende, plezierige en uitdagende leeromgeving bieden, waarin zij zich – zelfstandig en samen – breed kunnen ontwikkelen.

2. Wij laten onze kinderen kennismaken met de pluriforme samenleving waarvan zij deel uitmaken. Daarbij zullen wij aandacht besteden aan de verscheidenheid van godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en actief burgerschap en sociale integratie met respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing.

3. Wij bieden onze kinderen goed onderwijs en passende begeleiding. We signaleren kinderen met talenten of belemmeringen vroegtijdig en bieden hen de zorg, die zij nodig hebben, zodat hun ontwikkeling ononderbroken kan verlopen.

4. Wij bereiden kinderen goed voor op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Wij willen daarbij gebruik maken van eigentijdse methoden en materialen. Het aanleren van vaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen al vroeg kennismaken met Engels als een vreemde taal.

5. We zien ouders als onze partners bij het onderwijs aan hun kinderen en daarbij hebben we ieder een eigen verantwoordelijkheid. We willen open met ouders communiceren over de school en de ontwikkeling van hun kind(eren).

6. Wij werken met andere scholen en instellingen met het oog op een verdere verbetering van ons onderwijs en de zorg voor onze kinderen.

7. Wij willen als een lerend team in een veilig en stimulerend klimaat samen bouwen aan de toekomst van onze school.

8. Kwaliteit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We brengen onze kwaliteit regelmatig en systematisch in kaart , bespreken, borgen en verbeteren.

U kunt meer informatie over de Emmaschool vinden in de Schoolgids.